منشور اخلاقی کارکنان وزارت کشور

منشور اخلاقي وزارت كشوروزارت كشور بعنوان يكي از بازوهاي اعمال حاكميت دولت درسراسركشور، بمنظور انجام بهينه مأموريتهاي
ذاتي خود كه همانا حفظ نظم و امنيت و تثبيت سياست داخلي دولت مي باشد، از اصول ذيل پيروي مي نمايد:

1-التزام به اخلاق اسلامي  2 ـ وظيفه شناسي  3ـ مردم مداري  4ـ قانون محوري

– كاركنان وزارت كشور در تمامي سطوح با الگو قرار دادن سيره وروش پيشوايان دين،خود را ملتزم به رعايت كلية شئونات اسلامي ميدانند.
– كاركنان وزارت كشور در تمامي سطوح با آگاهي از فلسفه وآرمانهاي منيع انقلاب اسلامي تمام توان خود را درفعليت بخشيدن به اين اهداف به كار مي بندند.

– كاركنان وزارت كشور در تمامي سطوح با درك حساسيت وظايف محوله، از تمامي توان و امكانات موجود در راستاي انجام مطلوب وظايف خود بهره جسته و در اين راه از خداوند متعال ياري مي جويد.
– كاركنان وزارت كشور با آگاهي از تأثير نحوة انجام وظايف بر عملكرد كلي دستگاه، هيچگونه كم كـاري و تسامح را نپذيرفته و در جهت انجام بهتر وظايف به پرورش توانايي ها و دانش خود مي پردازند و كلام امام علي (ع) را مبني بر عدم تساوي دو روز مسلمان ،سر مشق خود قرار ميدهند.

– كاركنان وزارت كشور در تمامي سطوح، خود را موظف به رعايت نظم و انضباط دانسته و وظايف خود را با اتكاء به اصل مديريتي “همواره راه بهتري براي انجام دادن كارها وجود دارد” انجام ميدهند.

– كاركنان وزارت كشور با اعتقاد به اينكه مردم، حاكمان اصلي حكومتها هستند، تمامي امكانات خود را به منظور ارائه خدمات مطلوب و پاسخگويي به نيــازهاي مردم بسيج نمــوده و در مواجهه با ارباب رجوع اصل اخلاقي “خرد در بينش، مدارا در روش و كرامت در منش” را به كار مي بندند و خشنودي خداوند را در خشنود نمودن خلق خدا جستجو مي كنند.
– كاركنان وزارت كشور همواره آمادگي دارند تا راهنمايي هاي لازم، به هنگام و دقيق را به ارباب رجوع ارائه نمايند و آنان را از حقوق خود آگاه ساخته و امور آنان را در سريع ترين زمان ممكن انجام دهند.
– كاركنان وزارت كشور در كليه سطوح، در چارچوب قوانين و مقررات رفتار نموده و از هر نوع عدول از قوانين پرهيز نموده و با كليه اشكال تخلف برخورد مي نمايند و در اين راه از فريضه امر به معروف و نهي از منكر پيروي مي نمايند.