آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوب 1373/07/27 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

الف - تشکیلات، وظایف و صلاحیت

رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان اعم از رسمی، ثابت، دایم، پیمانی، قراردادی و طرح نیروی انسانی در صلاحیت هیأت بدوی می باشد.

انتصاب هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی و تجدید نظر، با امضاء شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده 6 قانون صورت می گیرد.

مکاتبه های هیأت با امضاء رئیس و در غیاب وی با امضاء نایب رئیس معتبر است

رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است . در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند راساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.

رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأتهای محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است .

ب - شروع به رسیدگی

هیأتهای بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند , مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.

استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.

کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است .

هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسیهای لازم , موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن 10 روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند .

متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر اینصورت هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم صادر کند.

کارمند متهم می تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از 5 روز نباید تجاوز کند.

 

ج _ چگونگی رسیدگی به تخلفات

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد , در جلسه حضور می یابد .

در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری , هیأت موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند .

 تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون , بر عهده هیأتهای رسیدگی کننده است .

هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده ، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارده شده (اعم از مادی و معنوی ) به دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سوء اجتماعی و اداری ، موقعیت و سوابق کارمند ، و وجود و یا فقدان سوء نیت وی ، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیأت ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.

جلسه های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء , معتبر است.

آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون , به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال می شود . واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی , آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند.

درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی , با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود , ملاک دریافت به موقع درخواست , تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است .

اداره های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن , برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال کنند , و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد , ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.

کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده , مهلت سه ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری (افراد مقیم خارج از کشور شش ماه ) را تصریح کنند.

در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد , مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می شود .

 هیأتها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 30 روز به استعلام هیأتها پاسخ دهند.

تبصره : هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هیأتها پاسخ دهد.