فرمانداری بره

تجلیـل از فرمانداران بدره و ایوان به عنوان فرمانداران بـرتر استـان

تجلیـل از فرمانداران بدره و ایوان به عنوان فرمانداران بـرتر استـان

 فلســـفه وجــودے مسئــولیت، پاسخــگویے به مــردم است.

✅ استــاندار ایـــلام با تأڪید بر این مهــم ڪه فلســفه وجــودے مسئـولیـت، پاسخــگویے به مـردم است، اضــافه ڪـرد: باید وحـدت و همــدلے و هـم افزایے در دستـور ڪار همــه مــدیران باشــد. و مفهــوم تفاهــم و همــدلے این اسـت ڪه همــه دستـگاه ها و مجمــوعه ها به هم ڪمڪ ڪنند.

👈 وے در ادامــه به گــزارش ارزیــابے عمــلڪرد فــرمانــداران پــرداخت و ضــمن تبــریڪ به فــرمانــداران برتر گفــت: من به خاطــر تمـام زحمـاتے ڪه در حــوزه هاے مختـلف چــون بــرگـزارے سالـم و امــن انتخــابات، مراســم باشڪوه اربعیـن، مدیــریت خوب بحـــران در حــوادث و بــلایاے مختــلف طبیــعے و...  متحــمل شــده اید تقــدیر و تشڪر مے نمایــم.

👈 گفتنــے است ڪه در پایــان ایـن مراســم توســط استــاندار محتــرم ایـــلام، از فـــرمانــداران: #بـدره، ایــوان و ایـــلام ڪه در ارزیــابے عمـــلڪرد (ســال ۱۳۹۸) فــرمانــدارے هاے ســراســر ڪشــور حـــائــز رتبــه عــالے گــردیـده بــودند، تجلیـــل بعمـــل آمــد.


👈 ضمنـــاً؛ نتیجــه نهــایے این ارزیـــابے، هفتــه پیــش، از طــریق وزارت ڪشـــور به استــاندارے ایـــلام اعلام شــده بود.

تحریریه کانال بدره ای ها این موفقیت رابه فرمانداران بدره و ایوان آقایان دکتر یونس آزادی و مهندس سبزی تبریک گفته توفیق وسلامتی روزافزون شما را ازخداوند منان مسئلت دارد.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است